Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. §1POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny jest pod następującymi adresami internetowymi: 

 1. https://canna-shop.eu/ 

   

 2. http://cannabis-boys.pl/

 3. http://hempmedicam.pl/

 4. http://extremecannabis.pl
 5. http://sleepshot.pl/SleepShot/

 6. http://sleepshot.pl/

 7. https://chill-med.eu/

   

   

   

 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość oraz pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez prezesa spółki Michała Waluka prowadzącego spółkę pod nazwą HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (dalej: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi elektronicznej jest Sprzedawca (dane Sprzedawcy wskazano w pkt. 1.2. powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności i cookies opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich podania uniemożliwia realizację Zamówienia jak i korzystanie z Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, sprostowania oraz żądania ich usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. 

 4. Definicje:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Klientowi.

  3. KLIENT – Usługobiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

  5. KONSUMENT – Usługobiorca dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. KONTO – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  7. PRODUKT – towar dostępny w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  a Sprzedawcą.

  8. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym o którym mowa w pkt. 1.1.

  11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643)

  12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm., dalej jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

  14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 1. §2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

   1. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

   2. udostępnianie Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu Internetowego oraz Polityki prywatności i cookies.

   3. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 2. §3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Odpłatność:

   1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia, z zaznaczonym i wypełnionym polem „Zarejestruj się”.

   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego oraz Polityki prywatności i cookies zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu Internetowego i zawierana jest na czas przeglądania strony, tj. do czasu jej zamknięcia.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

   1. urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu.

   2. dostęp do poczty elektronicznej.

   3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 44 i wyższej; Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej; Opera w wersji 35 i wyższej; Google Chrome w wersji 48 i wyższej. 

  4. Zobowiązania Usługobiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

   1. Usługobiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązani są do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

   2. Usługobiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

   3. Usługobiorcę oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie  Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

 3. §4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Ogłoszenia, reklamy oraz inne informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz właściwości, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  2. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, wyrażona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  3. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

   1. Celem zawarcia Umowy Dostawy niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

   3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera: 

    1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

    2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

    3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

    4. Link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.

   4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.4.3., dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   5. Sprzedawca na mocy zawartej Umowy Sprzedaży zobowiązuje się do dostarczania Produktu bez wad.

 4. §5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.

  2. Dokonanie płatności następuje poprzez tpay lub za pomocą przelewu tradycyjnego.

 5. §6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  1. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktu poprzez kuriera (Paczka kurierska).

  2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  4. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zachować terminu dostawy Produktu, o którym mowa w pkt 6.3., niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym terminie dostawy Zamówienia.

  5. Dostawa odbywa się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. §7 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

  2. Usługobiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643) Adres do doręczeń : V Poprzeczna 5

   04-611 Warszawa .

  3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  5. Usługodawca, Usługobiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 7. §8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”).

   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643) Adres do doręczeń : V Poprzeczna 5

    04-611 Warszawa .

   3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

   4. Reklamację można składać także przy użyciu wzoru formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.

   5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

   6. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych tych podmiotów.

  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643) Adres do doręczeń : V Poprzeczna 5

    04-611 Warszawa .

   2. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

   3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości, o której mowa w punkcie 8.2.1.,jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę. 

   4. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

   5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

 8. §9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może bez podawania przyczyny odstąpić od niej w terminie 14 dni, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508444 NIP 9521211520 REGON 012206206  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 9512250549 REGON: 141801707 (dane kontaktowe: email: buch@konopnybuch.pl tel: 796 416 643) Adres do doręczeń : V Poprzeczna 5

   04-611 Warszawa .

  4. Oświadczenie można złożyć także za pomocą wzoru, który stanowi załącznik II do Regulaminu.

  5. Termin 14 dni, w którym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. 

  6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

  7. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. §10 WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

  2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.

  3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.

  4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 10. §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

  6. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  7. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie Internetowej.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

  9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023r. Za wszelkie treści oraz produkty zamieszczone na stronach internetowych ,których dotyczy regulamin odpowiada wyłącznie firma Hemp Investment S p.z.o.o

Hemp Investment S p.z.o.o jest firmą wprowadzająca jako pierwsza do obrotu produkty zamieszone na stornach internetowych na ternie Polski oraz bierze pełną odpowiedzialność za legalność oferowanych produktów.

 

Załącznik I Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

Adresat: HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

V Poprzeczna 5

04-611 Warszawa 

buch@konopnybuch.pl

796 416 643

 

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

 

Adres konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

 

Nr telefonu konsumenta(-ów) /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

 

Adres e-mail konsumenta(-ów) /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 

adres pocztowy(*)/adres e-mail(*):

 

Reklamacja dotyczy:

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

 

Opis problemu:

 

żądanie reklamacji:

 

Podpis składającego reklamację:

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

V Poprzeczna 5

04-611 Warszawa 

buch@konopnybuch.pl

796 416 643

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Adres konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Podpis konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Regulamin Bloga , FAQ oraz innych stron

 

 

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego (zwanym dalej „Blogiem Canna-shop.eu” lub „Blogiem” ), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu jest firma HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

  V Poprzeczna 5

  04-611 Warszawa 

  buch@konopnybuch.pl


  796 416 643 (zwaną dalej „Administratorem”) 
  2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu , wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • §2 KORZYSTANIE Z BLOGA
 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu Canna-shop.eu jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
  3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
  4. Komentarze , artykuł , treści na blogu oraz innych stornach są moderowane przez Administratora. Właściciel storn : https://www.b2b.canna-shop.eu/sklep/ , https://hempmedicam.pl , https://sleepshot.pl , https://cannabis-boys.pl , http://extremecannabis.pl , https://canna-shop.eu/sklep/ ,https://canna-shop.eu/b2b/  , https://canna-shop.eu/elementor-1893/ , https://canna-shop.eu/platnosci/ , https://rozlewusługowy.pl  Firma Lima By Lima Filip Lisik NIP: 8331399684 (Jeżów 95-047 Łowicka 3)  nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz produkty jakie widnieją na stronach:  https://chill-med.eu/ , https://canna-shop.eu/  ,https://canna-shop.eu/blog/ , https://canna-shop.eu/faq/ , https://canna-shop.eu/onas/ , https://canna-shop.eu/4242-2/ , https://canna-shop.eu/certyfikaty/ , https://canna-shop.eu/dropshipping/ , https://canna-shop.eu/b2bhurt/ , https://canna-shop.eu/influencer/ , https://canna-shop.eu/siecihandlowe/, https://canna-shop.eu/whitelbel/, https://canna-shop.eu/contact-us/ , https://canna-shop.eu/horeca/

 Firma Lima By Lima Filip Lisik nie ma wpływu na to co Administrator  ( czyli firma : HEMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

V Poprzeczna 5

04-611 Warszawa 

buch@konopnybuch.pl

796 416 643 )zamieszcza na stronach  https://chill-med.eu/ , https://canna-shop.eu/  https://canna-shop.eu/blog/ , https://canna-shop.eu/faq/ , https://canna-shop.eu/onas/ , https://canna-shop.eu/4242-2/ , https://canna-shop.eu/certyfikaty/ , https://canna-shop.eu/dropshipping/ , https://canna-shop.eu/b2bhurt/ , https://canna-shop.eu/influencer/ , https://canna-shop.eu/siecihandlowe/, https://canna-shop.eu/whitelbel/ , https://canna-shop.eu/contact-us/ , https://canna-shop.eu/horeca/  przez co firma Lima by Lima nie bierze odpowiedzialności za produkty oraz teści znajdujące się na stronie .

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
  6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
  a) zawierają wulgaryzmy,
  b) obrażają komentujących , inne osoby lub firmy
  c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
  7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
  8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
  a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  c) propagujących przemoc;
  d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
  f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
  10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, Administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
  11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.
 • §3 OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacje na ten temat znajdują się w linku : https://canna-shop.eu/polityka-prywatnosci/
 • §4 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
  2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
  3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność Adminstratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 • §5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu Canna-shop.eu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk ponosi odpowiedzialności za produkty znajdujące się na stronie , wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu. Administrator oraz zarządca Michał Waluk nie jest specjalistą , lekarzem lub dietetykiem.  
  2. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
  3. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
  4. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
  5. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
  6. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
  7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator oraz zarządca stroną Michał Waluk nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
 • §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

  V Poprzeczna 5

  04-611 Warszawa 

  buch@konopnybuch.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.
0
Twój koszyk
 • Brak produktów w koszyku